పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రొఫైల్
ఈ సంవత్సరాలకు Mozillian 4 Nov 2015
Ariana, Ariana, Tunisia
05:03 Africa/Tunis
IRC : MozillianTn

Abdelaziz Khabthani

Firefox OS QA

బయో

This is Abdelaziz Khabthani from Tunisia. a software engineering student, a free software/open source supporter, and a Mozillian for life :).

నైపుణ్యాలు

.net, arduino, css3, graphic design, hibernate, html5, java, javascript, jsf framework, php, qa, raspberry pi, software engineering, spring framework, symfony2

భాషలు

అరబిక్, ఆంగ్లం, ఫ్రెంచ్

బాహ్య అకౌంట్స్

Back to top