డినో McVouch

డినో McVouch గురించి

డినో McVouch ఒక Mozillians.org బాట్. దీని కర్తవ్యం‌ గుర్తింపు పొందిన Mozillians కి వౌచ్ చేయడం మరియు Mozillians.org ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం జరుగుతుంది.

Back to top