In case you are facing authentication issues please file a bug


Mitchell Baker, Chair of the Mozilla Foundation

Je rozhorjacy čas za Mozilla a web. Dalšej dwě miliardźe ludźi budźetaj so w přichodnych lětach internetnemu zhromadźenstwu přidružeć.

Mitchell Baker

Witaj do zapisa zhromadźenstwa Mozilla

Tute sydło nalistuje najwažniše wosoby a skupiny, kotrež so na projekće Mozilla wobdźěleja. Mjenujemy so Mozillačenjo, a tu stupamy mjez sobu do zwiska a wuměnjamy nazhonjenja.

Have you ever contributed to an open source project or are you interested in contributing code, translations or something else? JOIN OUR SURVEY

Back to top

Kak móžu sobu činić?

Mozilla eksistuje, zo by wotewrjenosć, inowaciju a šansy w interneće spěchował. Wuspěch našeje misije wotwisuje wot wobdźělenja tajkich ludźi kaž ty. Wuslědź, kak móžeš sobu činić, zo by pomhał, něšto w žiwjenjach ludźi na cyłym swěće wuskutkować.

Čińće sobu